(1)
Chikunov, S. O.; Gutsunuk, O. N.; Ivleva, M. I.; Elyakova, I. D.; Nikolaeva, I. V.; Maramygin, M. S. Improving the Economic Performance of Russia’s Energy System Based on the Development of Alternative Energy Sources. IJEEP 2018, 8, 382-391.