(1)
Semin, A. N.; Ponkratov, V. V.; Levchenko, K. G.; Pozdnyaev, A. S.; Kuznetsov, N. V.; Lenkova, O. V. Optimization Model for the Russian Electric Power Generation Structure to Reduce Energy Intensity of the Economy. IJEEP 2019, 9, 379-387.