Mazina, Ainur, Karaganda Buketov University, Karaganda, Kazakhstan, Kazakhstan