Zhang, Jiangyang, School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, China