Nair, Kiran, Abu Dhabi University, United Arab Emirates, United Arab Emirates