Zeinolla, Saule, Narxoz University, Almaty, Zhandosov str. 55, 050035, Kazakhstan, Kazakhstan