Erdoğan, Seyfettin, Istanbul Medeniyet University, Turkey