Akbayev, Yerbolsyn, Buketov Karaganda State University, Kazakhstan