Donghui, Zhang, Professor, School of Economics, Shandong University, 27 Shanda Nanlu, Jinan-250100, P. R. China, China