[1]
Malysheva, T.V., Shinkevich, A.I., Kharisova, G.M., Nuretdinova, Y.V., Khasyanov, O.R., Nuretdinov, I.G., Zaitseva, N.A. and Kudryavtseva, S.S. 2016. The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy. International Journal of Economics and Financial Issues. 6, 1 (Jan. 2016), 185–191.