[1]
Rudenko, M.N., Goloshchapova, L.V., Savvina, O.V., Zamkovoy, A.A., Chernikova, N.V. and Andryushchenko, O.G. 2016. Innovative Activity of Financial and Industrial Groups. International Journal of Economics and Financial Issues. 6, 8S (Dec. 2016), 108–114.