(1)
Malysheva, T. V.; Shinkevich, A. I.; Kharisova, G. M.; Nuretdinova, Y. V.; Khasyanov, O. R.; Nuretdinov, I. G.; Zaitseva, N. A.; Kudryavtseva, S. S. The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy. IJEFI 2016, 6, 185-191.