(1)
Khairullina, N. G.; Ustinova, O. V.; Sadykova, H. N.; Tretyakova, O. V.; Bogdanova, J. Z. Social Protection of the Poverty: Problems and Solutions. IJEFI 2016, 6, 110-116.