(1)
Rudenko, M. N.; Goloshchapova, L. V.; Savvina, O. V.; Zamkovoy, A. A.; Chernikova, N. V.; Andryushchenko, O. G. Innovative Activity of Financial and Industrial Groups. IJEFI 2016, 6, 108-114.