[1]
M. N. Rudenko, L. V. Goloshchapova, O. V. Savvina, A. A. Zamkovoy, N. V. Chernikova, and O. G. Andryushchenko, “Innovative Activity of Financial and Industrial Groups”, IJEFI, vol. 6, no. 8S, pp. 108–114, Dec. 2016.