1.
Zazulina EV, Berezhnaya ES, Berezhnaya AV, Zheltushkina EV, Koloskova NV, Strichko AV. Influence a Healthy Lifestyle of the Youth on the Russian Economy. IJEFI [Internet]. 2016 Dec. 4 [cited 2022 Oct. 2];6(8S):208-12. Available from: https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3733