Boznyakov, Anton, Tomsk Polytechnic University, Russian Federation