Ayyash, Issam, Palestine Technical University, Palestine, State of