Wang, Jying-Nan, Fo Guang University, Taiwan, Province of China