Avsar, Veysel, Antalya International University, Turkey