[1]
Kudryavtseva, S.S., Shinkevich, A.I., Sirazetdinov, R.M., Volov, V.T., Yusupova, G.F., Torkunova, J.V., Khairullina, E.R., Klimova, N.V. and Litvin, I.Y. 2015. A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity. International Review of Management and Marketing. 5, 4 (Dec. 2015), 265–270.