(1)
Kudryavtseva, S. S.; Shinkevich, A. I.; Sirazetdinov, R. M.; Volov, V. T.; Yusupova, G. F.; Torkunova, J. V.; Khairullina, E. R.; Klimova, N. V.; Litvin, I. Y. A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity. IRMM 2015, 5, 265-270.