(1)
Terentyeva, I. V.; Mukhomorova, I. V.; Perezhogina, O. N.; Pugacheva, N. B.; Lunev, A. N.; Akhmetzyanova, G. N.; Lezhnin, V. V.; Gainullina, R. R. Development Strategy of Service Sector in Conditions of Federal States Entities Autonomy Increasing. IRMM 2016, 6, 1-5.