(1)
Yeremeyeva, T. S.; Leifa, A. V.; Schepkina, N. K.; Scheka, N. Y.; Palyanov, M. P.; Morozova, M. V.; Rudneva, E. L.; Gzhemskaya, N. K. Social Partnership Approach for Effective Social Worker Education. IRMM 2016, 6, 57-62.