(1)
Abramov, V. . I.; Ostanina, S. S.; Vodolazhskaya, E. L.; Chudnovskiy, A. D.; Suchkov, M. A.; Zhandarova, L. F.; Rybolovleva, A. A.; Sayfutdinova, G. B. The Preconditions of Economic Management of Problematic Region in a Federal State. IRMM 2016, 6, 212-218.