(1)
Morozova, M. V.; Kust, T. S.; Sokolova, E. Y.; Osipova, S. I.; Gafurova, N. V.; Vaganova, V. I.; Ovchinnikov, V. A.; Agavelyan, R. O. The Management of Youth Employment in a Lifelong Engineering Education System. IRMM 2016, 6, 247-252.