(1)
Maksimova, E. V.; Gatin, R. G.; Nazmutdinova, M. A.; Zorina, A. V.; Vygodchikova, N. N.; Khrisanova, E. G.; Vorobyeva, I. V.; Dolgasheva, M. V. Pedagogical Conditions of College Students’ Core Competencies Formation in the Process of Foreign Languages Learning. IRMM 2016, 6, 264-268.